HAT-KP-01-2022/1-001557
Határtalanul Pályázat hetedikeseknek
Prügyiek és taktakenéziek Erdélyben
Megvalósítás időszaka: 2023.03.27. - 2023.04.01.
Elnyert támogatási összeg: 4.192.800 Ft,
azaz Négymillió-egyszázkilencvenkettőezer-nyolcszáz Ft

Határtalanul pályázat logója


Iskolánkról

 

Intézményünk neve: Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola

Intézményünk címe: 3924 Taktakenéz, Fő út 18.

Telefonszám: 47/588-004

email: petosuli@gmail.com

Az intézmény vezetője: Halász Tamás

Intézmény nyitvatartási ideje
Hétfőtől – Péntekig:
7:00 – 18:00

 

 

A TAKTAKENÉZI KÖZOKTATÁS ÉS AZ ISKOLA TÖRTÉNETE

A taktakenézi közoktatás kezdetéről csak feltevéseink vannak.

Valószínűleg az oktatás a református egyház által szervezett iskolával kezdődhetett. A község református templomának tornyán az 1865-ös évszám szerepel. A visszaemlékezések szerint az 1900-as évek elejétől református iskola működött. Majd később beköltözések nyomán kezdett elterjedni a katolikus vallás is. Templomuk azonban nem volt, a vasárnapi szentmisék és az oktatás is az „egytantermes” katolikus iskolában voltak a Petőfi úton.

Működött iskola Andrássy gróf birtokán is. A falu közelében lévő Dohányos tanyán a gróf alkalmazott egy tanítónőt. Ide jártak a grófi birtokon dolgozó cselédek gyerekei. A háború után ez megszűnt.

1947 szeptemberétől, az iskolák államosítása után már csak a faluban, a volt egyházi iskolák tantermeiben és a megüresedett grófi kastélyban folyt a tanítás. Folyamatos bővítésekre volt szükség, hogy a növekvő tanulólétszámot el tudják helyezni, és hogy az összevont osztályokat külön lehessen választani.

Az iskola mai helyén 1962-ben adták át a 3 tantermes, pedagógus szolgálati lakással ellátott épületet, amely a mai iskolánk alapjául szolgál. Ugyanekkor megszűnt a tanítás a grófi kastélyban, ami sajnos lebontásra is került és nyomai sem maradtak az utókor számára.

A református egyház iskolája a mai Művelődési Háznak adta át helyét. Az egykori legelső iskolának méltó utódja a korszerű, modern, kényelmes Művelődési Ház, amely otthont ad iskolai, óvodai és községi rendezvényeknek, ünnepségeknek.

Így tehát az oktatás 2 iskolára korlátozódott: a Petőfi úti katolikus iskolára és a Fő úti „új iskolára”.

Be kellett vezetni a délelőtt-délutáni váltott tanítást, mert nem volt a két iskolának együtt sem összesen 8 tanterme. Eleinte a nagyobb termek szétválasztásával, a közben megépült óvoda-konyha (1976) bővítésével próbálták meg a szükséges tantermeket létrehozni és biztosítani, hogy minden gyermek délelőtt járhasson iskolába.

Igazi fordulópont 1989-ben következett be, amikor Taktakenéz közigazgatásilag is önállóvá vált. Az önállóság meghozta gyümölcsét, hisz az elmúlt 23 év alatt a település nagy fejlődésen ment keresztül. A fejlődés első lépcsőfoka rögtön az iskola fejlesztése, bővítése volt. Másfél éves kemény munka, sok-sok nehézség, osztályok elhelyezése, megüresedett szolgálati lakásokban való tanítás volt az előzménye annak, hogy 1991. október 6-án átadták a jelenleg is működő nyolc tantermes, tornateremmel, természettudományi előadóval ellátott iskolát.

Végre a taktakenézi gyerekek is modern, kényelmes, jól felszerelt iskolában tanulhattak.

Az átadás 10. évfordulójának ünnepén, azaz 2001. október 6-án a közös igazgatású intézmény (iskola és óvoda) névadót választott. Ekkortól lettünk Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda.

2012-ben ünnepeltük az iskola fennállásának 50. évfordulóját. A nagyszabású ünnepségre volt tanítványok és pedagógusok is érkeztek. A régi iskola teljesen megváltozott. Az eltelt 50 év alatt azonban mit sem öregedett! Falairól nem omladozott a vakolat, a bútorok nem kopottak, az eszközök nem elavultak. Az 50 év alatt egy korszerű, modern, XXI. századi iskola lett belőle, ahol gyermek, szülő és pedagógus egyaránt elégedett.

2013 nagy változást hozott az iskola életében. Az iskola és óvoda útjai elváltak, az iskola állami fenntartásba és üzemeltetésbe került. Az önkormányzattal azonban továbbra is szoros a kapcsolatunk, hiszen az iskola a község gyermekeinek fejlődését szolgálja. Az óvoda egyik legfontosabb partnerünk, hisz innen érkeznek hozzánk a tanulók. Az iskola a Szerencsi Tankerülethez tartozik. Az új fenntartóval is nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítani.

Az iskola infrastruktúrájának fejlődése

 

A fenntartó önkormányzat mindig kiemelt figyelmet fordított a nevelési-oktatási intézmények karbantartására, felújítására és fejlesztésére, így az elmúlt 20 évben további jelentős változások következtek be az iskola és óvoda fejlődésében.

2001-ben sor került az 1976-ban átadott egycsoportos óvoda felújítására, illetve a konyha bővítésére.

2007-ben 4 teremmel bővült az iskola: 16 darab számítógéppel felszerelt számítástechnika szaktanteremmel, könyvtárral, egy tanteremmel, és egy fejlesztő szobával. Az óvoda 2 csoportszobával, fejlesztő és nevelői szobával, tornaszobával, aulával és az ehhez szükséges kiszolgáló létesítményekkel gazdagodott. (ROP2.3.1.)

2009-ben szintén pályázati forrás és az ehhez szükséges önerő felhasználásával nyílászárók cseréje került sor az iskolában.

2011-ben újabb iskola felújítást ünnepelhettünk. Új tetőzetet kapott az épület, további nyílászárók, tantermi meleg burkolatok cseréjére, illetve a vizesblokkok teljes felújítására, falazat hőszigetelésére, valamint igazgatói-tanári szobák felújítására került sor. Ugyanebben az évben a TIOP 1.1.1 pályázat a Petőfi Sándor Általános Iskola informatikai fejlesztését szolgálta. Az 5 db tantermi csomag 5 db nagyon korszerű Promethan típusú interaktív táblát tartalmaz, melynek segítségével lehetővé vált, hogy az iskola valamennyi tanulója a XXI. századnak megfelelő oktatásban részesüljön.
A Szerencsi Tankerület is jó gazdája lett az intézménynek. Pályázatok segítségével tovább szépült iskolánk.

2018-ban az EFOP-4.1.3. keretében a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése történt, melynek része volt a világítótestek cseréje, a fűtés korszerűsítése, a tornaterem felújítása. A KEHOP-5.2.11. pályázatból a Szerencsi Tankerületi Központ Intézményein fotovoltaikus rendszer telepítése történt.

NÉVADÓNK – PETŐFI SÁNDOR EMLÉKÉRE

 

Intézményünk neve sokáig csak egyszerűen Általános Iskola Taktakenéz volt.

2001- ben érlelődött meg a névadó választás gondolata. Ki legyen az?

A falu múltja nem adott kézenfekvő ötletet. Ki az, akit mégis magunkénak éreznénk, akkor is, ha élete, munkássága nem kapcsolódott a faluhoz?

A katolikus iskolát Petőfi úti iskolának is hívták. Petőfit az egyszerű nép költőjeként tartjuk nyilván. Verseit a kisiskolás gyerekek is értik és szeretik.

Szegény, egyszerű családból származik. Bekóborolta az egész országot, volt diák, katona és vándorkomédiás. Korgó gyomorral és kopott ruhában vidám bordalokat írt és a szerelmi lírának olyan gyöngyszemeit, melyet a nép rögvest ajkára vett és sajátjaként énekelt. Verseiből a közvetlenség és természetesség árad.

Sajnos, csak 26 évet engedélyezett neki a sors. Ezalatt a rövid idő alatt ontotta magából a szebbnél szebb verseket. Önmagát így jellemezte:

„Nem a palotáknak fényes gyertyaszála

Vagyok én, hanem a kunyhók mécsvilága.

Alant születtem én, szalmafödél alatt,

Sosem tagadom meg származásomat,

Kis házikókra száll lelkem, mint a gólya,

S egyszerű nótákat kerepöl le róla.”

Taktakenézen sok-sok olyan kis házikó van, melyben elfér egy kis mécsvilág!

Legyen ő a taktakenéziek mécsvilága, mely világít és utat mutat. Kinek tetteiről, hazaszeretetéről gyermekeink példát vehetnek, s kinek emlékét- mint az iskola névadóját – tisztelhetik.

Így lett az intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

 

Helyzetelemzés

Taktakenéz, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Észak-magyarországi régióban, közelebbről a Szerencsi kistérségben helyezkedik el. Térségünk az ország egyik legtöbb problémával küzdő területe. A községben az 1990-es évek végén összeomlott a mezőgazdaságra alapozott foglakoztatási rendszer, amely biztos jövedelemforrást nyújtott az itt élőknek. Ennek következtében az országos átlagot meghaladó munkanélküliség alakult ki, amely számottevően a mai napig sem változott.

A község etnikai és szociális összetétele rendkívül kedvezőtlen. A statisztikai adatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Kiemelt probléma az alulképzettség, ami rontja a munkaerő piaci esélyeket. Az önkormányzat különböző közmunka programokkal, közcélú foglalkoztatásokkal próbálja enyhíteni a munkanélküliségből adódó problémákat. E programok megvalósítása jelentősen hozzájárul az itt élők életkörülményeinek javításához, de a népesség egy jelentős hányada így is az átlagtól leszakadva él.

Taktakenéz lakosainak száma 1250 fő körül mozog, mely az elmúlt években jelentős változásokon megy át. A fiatalok nagy része a középiskolából kikerülve elvándorol a településről a jobb munkalehetőség miatt, és nagy részük már a családalapítást sem a községben tervezi.

Intézményünk a település egyetlen iskolája. A tanulói összetétel ki van téve a társadalmi-gazdasági-demográfiai hatásoknak. Ez a tanulói összetétel változására erőteljes hatással van, ami határozottan a szegregáció irányába mutat.

Az intézmény infrastruktúrája, felszereltsége a kor igényeinek megfelel. Mindezeket a pályázati lehetőségeknek köszönhetjük, amit mindig is próbálunk megragadni. A sok szemléltető és fejlesztő eszköz, az IKT eszközök, a jól felszerelt könyvtár mind-mind segítség a tanulók motiválásánál, de állandóan kutatjuk az új motivációs lehetőségeket.

Az intézmény belső erőforrásrendszere és szervezeti struktúrája

A nevelőtestület egy biztos pont az iskola életében. Nem jellemző a fluktuáció. Valamennyien fontosnak tartjuk az önképzést, használjuk az új módszereket, digitális tudásunk megfelelő. Iskolánk egy inkluzív iskola. A nevelőtestület tagjai nagyon empatikusak, megértik a hátrányos helyzetű gyerekek problémáit, jól kezelik a másságot. Iskolánkban fontos, hogy az elvárásokban következetesek legyünk, mert ez az alapja az iskolai rendnek. A szülőket partnerként kezeljük és bevonjuk a problémák megoldásába. Szabadidős programokkal, házi versenyekkel kötjük le a tanulók szabadidejét.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozás már régóta jelen van intézményünkben. Mind a tehetségekkel, mind a lemaradó tanulókkal való foglalkozás fontos részét képezi az iskola pedagógiai programjának. Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások minden évfolyamon vannak elsősorban matematikából és külön szövegértő órák felsőben évfolyamonként. Az 1-6 évfolyamon tanulószoba működik, mely segíti a tanulókat a felkészülésben. Több tantárgyból van feladatbank, melyet a tantárgyi felkészülések során segítségül lehet hívni. Különböző fejlesztő foglalkozásokat tartunk, és a pályázati lehetőségeket is kihasználjuk. Csoportbontásban tanítjuk a matematikát és a magyart az első évfolyamon, mivel csak kis csoportban, differenciált feladatokkal vagyunk képesek a hátrányokat kompenzálni.

Tudjuk, hogy tanulóink annyit fognak tudni, amit mi itt az iskolában megtanítunk, az otthoni tanulás nem jellemző diákjainkra. Mi, pedagógusok igyekszünk mindenkit a képességeinek megfelelően fejleszteni, segíteni és elvárni a tanulótól a neki megfelelő képességszintet. A szülőkkel több szinten is tartjuk a kapcsolatot. Havonta értékeljük a teljesítményeket, külön figyelmet fordítva a rontás, vagy javítás tényére. Igyekszünk a változásokra odafigyelni, jelentős, 1,1-nél nagyobb rontás nem szokott előfordulni. A szülői értekezletek mellett beszélgető-köröket tartunk a lemaradó tanulókkal és szüleikkel. Családlátogatáson veszünk részt. Rendszeresen tartunk szülői fórumokat, melyeken az aktuális eseményeket, problémákat vitatjuk meg közösen a jelenlévő szülőkkel. Iskolánk pedagógusai innovatívak, bátran alkalmaznak új módszereket, technikákat. Ezeket szakmai napok keretében meg is osztják más intézmények pedagógusaival, akár bemutató órák, akár szakmai konzultációk keretében.

Tanulói eredményesség és előrehaladás elősegítése

Az országos kompetenciamérések eredményei valamivel az országos átlag alatt vannak matematikából és szövegértésből is, bár ezek az eredmények évenként nagy különbségeket tudnak mutatni, az éppen aktuális összetételnek megfelelően. Amennyiben sikerül családi háttérindexet számolni, akkor ezek a mutatók a hasonló iskolatípusban mértekhez képest többször is elérik az átlagot. Nem állapítható meg azonban egyértelműen egyirányú változás az elmúlt évek során. Az eredmények mindig az adott osztály összetételétől függnek.

Úgy gondoljuk, hogy a tanulók fejlesztését már alsó tagozaton fontos elkezdeni. Mivel gyenge difer eredményekkel érkeznek az óvodából, – szegényes a szókincsük, nehezen ismerik fel az összefüggéseket, gyenge a finommotorikájuk, – fontos lenne, hogy minél többet manipuláljanak, beszéljenek, gondolkodjanak és mindezt játszva tegyék, hogy kedvük legyen iskolába járni. Fontos, hogy az alapkészségek és alapkompetenciák minél előbb kialakuljanak és rögzüljenek, minden gyerek megtanuljon olvasni, írni, számolni, mert felső tagozaton csak ezekre az alapokra építve tudjuk megerősíteni a szövegértési és logikai képességeket.

Felső tagozaton a képességek megszilárdításán túl fontosnak tartjuk a pályaorientáció megerősítését. Minél jobban meg kell ismerniük a munka világát minden előnyével és hátrányával. Többet kell tudniuk a gazdaság működéséről, a pénzügyi ismeretekről, a szakmákról. A nevelők továbbképzéseken elsajátították és alkalmazzák az új módszertani tartalmakat. Bemutató órák keretében a nevelők megismerhették a kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségeit, a kooperatív csoportmunkát, a digitális tábla, az IKT eszközök használatát és hatékonyan alkalmazzák azokat.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal mind a fejlesztés, mind a tehetséggondozás területén foglalkozunk. Versenyeket szervezünk és versenyekre felkészítünk tanulókat. Biztosítjuk valamennyi tanulónk számára az igényes szabadidős programokat.

Az intézmény alaptevékenységei:

 • Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
 • Magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás
 • Integrációs- és képesség-kibontakoztató felkészítés
 • Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

Tanulócsoportok száma:

 • 8 osztályos általános iskola, 8 tanulócsoport (I-VIII.)
 • Enyhén értelmi fogyatékosok összevont osztálya

Az intézményfejlesztés, intézményi innováció

Iskolánk sikeresen igazodik a változó környezeti elvárásokhoz, a társadalom képzési igényeihez. A megújulás fókuszában a pedagógiai hatékonyság és a tanulók eredményességének növelése áll.

Az iskola célja – a körülmények, a hagyományok és a lehetőségek által meghatározottan – kialakítani azokat a személyiségjegyeket és kompetenciákat, amelyekkel az iskolánkból kikerülő diákoknak a középiskola megkezdéséhez rendelkezniük kell.

Szeretnénk elérni, hogy tanulóinkból racionális gondolkodású, szorgalmas, optimista világszemléletű, együttműködésre képes, a felnőttek társadalmába beilleszkedni tudó állampolgárok váljanak.

Az alsó tagozaton nagy figyelmet fordítunk

 • az óvodából az iskolába történő átmenetre;
 • az iskolai szokás és munkarend megismertetésére;
 • az alapkészségek kialakítására és megszilárdítására.

A felső tagozaton előtérbe helyezzük

 • a kompetenciák fejlesztését,
 • a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását,
 • lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra,
 • a felvételi előkészítésre.

Kiemelt fejlesztési feladatok

Tanulás

Az iskola alapfeladata a tanulás, amely magában foglalja valamennyi értelmi képesség, és a személyiség fejlesztését, fejlődését. Az anyanyelv tudatos és igényes használata feltételezi valamennyi tantárgy, ismeretanyag elsajátításának lehetőségét.

Énkép, önismeret, személyiségfejlesztés

Az ember sohasem egyedül, önmagában fejlődik, hanem mindig csak másokkal való kapcsolatában, akár pozitív, akár negatív értelemben. Semmi sem annyira szükséges számunkra belső egyensúlyunkhoz, mint az, hogy mások elfogadjanak. A mások általi elfogadás elősegíti az önelfogadást, ami viszont hozzájárul a belső egyensúlyhoz és biztonsághoz, továbbá az önbizalom és önbecsülés erősítéséhez.

Hon- és népismeret

A nemzeti identitás erősítése érdekében a gyermek ápolja anyanyelvét, népének hagyományait, ismerje meg lakóhelyének, hazájának történelmét, múltját, jelenét – a jövőképét -, kultúráját, épített és természeti környezetét.

Közösség-fejlesztés, közösségi életre nevelés

Tanulóink különböző családi háttérrel, szokásokkal érkeznek az iskolába és belőlük kell közösséget kovácsolnunk. Tőlünk felnőttektől látják a mintát, a mi viselkedésünk, reagálásaink közvetítik azokat az értékeket, melyeket fontosnak tartunk.

Környezeti nevelés

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, megóvására, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.

Testi- lelki egészség

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére.

Pályaorientáció

Az iskola a tanulók életkorához igazodó legszélesebb képet nyújtja a továbbtanulás lehetőségeiről, figyelembe véve a tanulók egyéni adottságait, képességeit. Lehetőséget biztosítva arra, hogy az általános iskolában töltött időszak alatt kellő mértékben kipróbálhassák a bennük rejlő értékeket.

Esély a fogyatékkal élőknek

Iskolánk enyhe fokban értelmi fogyatékos, más fogyatékossággal rendelkező tanulók nevelésével-oktatásával, valamint középsúlyos értelmi fogyatékosok képzésével is foglalkozik.

A gyógypedagógiai nevelés célja: az értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja.

 

Iskolánk inkluzív, befogadó iskola

A befogadó iskolákban szeretik a heterogenitást, akár kiemelkedően tehetséges, akár fogyatékossággal élő tanulóról, akár hátrányos szociális helyzetű gyermekről legyen szó. A pedagógus itt nem hárítja a felelősséget másra, hanem igyekszik saját eszköztárát úgy bővíteni, hogy megoldást találjon a tanulási nehézségekre. Fontos, hogy a befogadó pedagógusok rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, melyek az adott fogyatékossági típust jellemzik. Mivel a többségi iskolák pedagógusai képzésük során alig-alig szerezhettek ilyen jellegű tudást, lényeges, hogy konzultáljanak a gyermeket segítő gyógypedagógussal, valamint továbbképzéseken vegyenek részt.

NEM SZOKVÁNYOS TANTÁRGYAK

Tanulásmódszertan oktatása

A tanulási probléma egyre elterjedtebb, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Egyre több gyerek küszködik valamilyen tanulási nehézséggel. Nem tudnak, vagy nehezen tudnak olvasni, elfelejtik az anyagot, amit előző nap órákig tanultak, utálják az iskolát stb.

A tanulásmódszertan egy módszer a tanulásra, ami használható és működőképes technológiát ad a tanulók kezébe, ami segíti őket abban, hogy hatékonyabban tudjanak tanulni, és ezáltal meg is értsék az anyagot, amit alkalmazni is tudnak az életben. 5-6. osztályban történik a módszertan oktatása.

Táblajátékok oktatása a matematika órákba ágyazva

Mindennapos tapasztalatunk hogy gyermekeink többsége nem ismeri a malmokat, a dámákat és egyéb logikára épülő játékokat. A dominók, kirakós puzzlek, a dobókockás táblások, az amőbák és maga a sakk is ismeretlen játék tanulóink körében.

A táblajátékok, mint új iskolai tantárgy, a stratégiai táblajátékok széles családjából válogathat és minden szinten megtalálhatja sajátos eszköztárát. Sajátos a táblajátékokban az, hogy a lexikális ismeretanyag szinte lényegtelen ahhoz a személyiségfejlesztő hatáshoz viszonyítva: melynek segítségével játékos keretek között érthetők meg és gyakorolhatók be szociális-társadalmi létünk alapnormái. A „logikus gondolkodás közhelye” mellett, feltehetően még sokkal értékesebb: a szabályok szükségességének belátása, a szabályok megértése, elfogadása és betartása, a fair play és az esélyegyenlőség igénye és értékelése, a nyertes és vesztes szerepek élménye, siker és kudarc elviselése, a rendszer felfedezésének készsége, algoritmizálás, modellezés, analógiák észrevétele. Később pedig praktikusan választott tárgya lehet a számítógépekkel – programozással, felhasználói programok használatával – történő gyakorlati ismerkedésnek, kézműves foglalkozásoknak, kreatív fejlesztőműhelyeknek.

A Táblajátékokat 6. osztályban tanulják tanulóink a matematika órákba építve.

 

Pénzügyi ismeretek oktatása 7-8. osztályban

Sokszor hallható a médiában, hogy a magyar emberek többsége nem rendelkezik megfelelő pénzügyi, gazdasági ismerettel, és ezért nem tud felelős döntést hozni a saját és családja életét érintő pénzügyi-gazdasági kérdésekben. Az okot abban látjuk, hogy az iskolában keveset tanulnak ilyenekről a diákok. Az elmúlt években különböző oktatási programokat dolgoztak ki a banki-pénzügyi ismeretek közoktatásba történő beépítésére, ezeket az önálló modulokat sok iskolában használják.

Mi is szükségesnek látjuk, hogy tanulóinkkal megismertessük a számukra legfontosabb pénzügyi-gazdasági alapfogalmakat, ezért 7-8. osztályban bevezettük a Pénzügyi ismeretek modult, melynek célja a családi költségvetés bemutatása és a költségvetés kialakításához, illetve rendszeres vezetéséhez szükséges alapvető ismeretek átadása. A feladatok kiváló alapokat nyújthatnak a pénzügyi szemléletformálást célzó, általános iskolai tanórák megtartásához és a kompetenciaalapú oktatáshoz. Az órák a matematika tantárgyba vannak ágyazva.

PROGRAMOK

Hagyományőrző program

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása!” (Morus Tamás)

A hagyományőrzés pedagógiai programunkba történő beépítésével a tanulók érzelmi, esztétikai, erkölcsi érzelmének fejlesztése, valamint a szülőföld iránti szeretete valósulhat meg. A néphagyományhoz kapcsolódóan átélt tevékenységek a közös élmény erejével hatnak a gyermekekre, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Nem csak érzelmi kötődés, hanem egy komplex személyiségfejlődés elősegítője a program. A közös alkotás öröme fontos közösségformáló erő.

A program célja

A néphagyomány ismeretének a megalapozása, szellemi örökségünk átadása a tanulóknak. Sajátítsák el a jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő népszokásokat. Legyenek alapvető ismereteik a tárgyi hagyományról, a népi díszítőművészetről. A tanulók harmonikus fejlesztése a néphagyományok eszközrendszerével.

 

Cigány Interkulturális Oktatás

A nemzeti kisebbségi nevelés és oktatás célja a tanulók nemzetiségi közösséghez való tartozásának erősítése. Ez a cél a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével, a nemzeti kisebbség sajátos helyzetének megismertetésével érhető el.

Az iskolában a cigány tanulók létszáma meghaladja az összlétszám 70%-át. Az iskola fontos feladata, hogy elősegítse felzárkóztatásukat, segítse előrehaladásukat, társadalmi beilleszkedésüket.

A magas cigánylétszám miatt bevezettük a Cigány Interkulturális Oktatást.

A Cigány Interkulturális Oktatás általános célja:

 • Azokban az óvodákban, iskolákban, tanulócsoportokban, ahová cigány tanulók is járnak, cigányok és nem cigányok együtt ismerkedjenek meg a cigány kultúra műveltségi anyagával.
 • Ismerjék meg, és felfedezett értékeik alapján becsüljék szűkebb környezetük cigány csoportjai mellett mind a hazánkban, mind Európában élő különböző cigány népcsoportok kulturális hagyományait.
 • A cigány és a nem cigány tanulók egyaránt legyenek büszkék hagyományos értékeikre, etnikai kötődésükre, és ezeket a tulajdonságokat társaikban is tiszteljék.

Az interkulturális oktatás segíti a cigány népi hagyományok megőrzését, és az ezekre a hagyományokra épülő értékek továbbfejlesztését, illetve a hagyományaikat már elvesztett közösségeket, azok felfedezésében, újraélesztésében.

Biztonságos iskola program

Biztonságosan viselkedni nem megerőltető dolog, érdekes tud lenni és mellette a gyermekek könnyen megértik a tanítási anyagot.

A program célja: Gyermekvédelemhez szorosan kapcsolódó káros szenvedélyek elleni figyelemfelkeltés, drogprevenció, a gyermekbalesetek megelőzése, polgárvédelmi és katasztrófavédelmi ismeretek elsajátítása, közlekedési és elsősegély – nyújtási ismeretek oktatása.

Biztonságos iskola programunk három részből tevődik össze:

 • A „Beccaria” bűnmegelőzési program elsődleges feladata a megelőzés.
 • Egy iskola egy polgárőr program célja a közlekedési ismeretek oktatása a gyermekbalesetek megelőzése érdekében, és az alapvető polgárvédelmi és katasztrófavédelmi ismeretek oktatása.
 • Biztibusz programunk az elkerülhető balesetek megelőzésére összpontosít és elsősegély-nyújtási ismereteket oktat

„Csodavilág” komplex fejlesztő program

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló TÁMOP 3.1.4/B-13/1-0001. számú Köznevelés az iskolában című projekt kiemelt intézményfejlesztési célja a kompetenciamérésekben jóval az országos átlag alatt teljesítő, jelentős számú hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóval bíró, releváns pályázati forrásokból, innovációkból kimaradt intézmények feltérképezése, elérése és komplex fejlesztése.

A projekten belül iskolánk a Csodavilág elnevezésű programot dolgozta ki.

A „CSODAVILÁG” komplex fejlesztő program elsődleges célja, hogy megalapozza a hangos- és szövegértő olvasást, a matematikai alapokat, megszerettesse az olvasást, kialakítsa a tevékenytetve tanulás technikáját.

Célunk, hogy cselekvés közben az élményszerű tanulásra építve nyújtsunk ismereteket tanulóinknak.

A program további céljai:

 • az egészséges életmódra nevelés
 • a gyógynövényeken keresztül új gyógymódok megismerése
 • elsősegély-nyújtási ismeretek hasznosítása a családokban
 • az iskolai hiányzások csökkentése
 • pályaorientáció
 • a környezeti nevelésen keresztül az olvasási, szövegértési és logikai készségek fejlesztése
 • a tanulók képességeinek fejlődése, a kompetencia eredmények javulása

A gyógynövények megismerésén keresztül fejlesztjük az egészségtudatos szemléletet. A könyvtár- és internethasználat révén kis füveskönyvek készülnek. Sziklakertet és gyógynövénykertet építettünk, melynek gondozása , szépítése megfelelő irányítás mellett a tanulók feladata. A munkálatokba a szülők is bekapcsolódnak.

A projekt bevezetése közben létrehoztunk egy feladatbankot, melyet a tanítási folyamatok során folyamatosan bővítünk a gyógynövények téma köré csoportosítható feladatokkal, mellyel a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit fejlesztjük, erősítjük. Tanórán kívüli foglalkozásainkon a gyengébb képességű tanulók a „Látható hangok”, „Csodaceruza”, „Csodalámpás” fejlesztő programokon, a tehetséges tanulók a „Tudorka”, „Varázshag”, „Varázskéz” szakkörökön bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik kompetenciáikat.

 

A sajátos nevelési igényű tanulók segítésének programja

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket iskolánk a helyi pedagógiai program kialakításakor figyelembe vette.

A sajátos nevelési igény kifejezi:

– a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását,

– az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.

 

 

Fejlesztő pedagógiai programok és eszközök alkalmazása

A Radosza-gyűrűk 5-10 éves gyermekek számára készített térbeli képességfejlesztő taneszköz- és logikai játékcsoport. A Radosza-gyűrűk bármely változatának használata fejleszti a logikus gondolkodást, a térlátást, a memóriát, a kombinációs-és koncentrációs képességet, a kézügyességet, valamint a finommotorikát.

Minden tanulás alapja a mozgás! Ameddig az életkori szintnek nem megfelelő a nagymozgásokban a fejlődés, addig a finommozgások sem fejleszthetők eredményesen.

A Sport Poha-Rak vagy Speed Stacks olyan mozgásos tevékenység, amely a gyors mozgást és a gyors gondolkodást kapcsolja össze, ezáltal fejleszti a gyorsasági koordinációs képességet. Segíti a szem-kéz koordináció és a finommotorika fejlődését, hatékonyan fejleszti a szem-kéz összerendezett, célszerű, együttes mozgását.

LEGO-program

Milyen a jó játék? Olyan, mint a LEGO:

 • a gyerek sokáig és szívesen játszik vele
 • egymagában és közösségben is tud vele játszani
 • a gyerek képzelőerejét dolgoztatja, nem pedig készen adott sablonokat kínál.

A LEGO a legtöbb gyerek kedvenc játéka, ezért gondoltuk, hogy iskolánkban is érdemes a tanórákon bevezetni, ezzel érdekesebbé tenni a tananyagot, motiválni vele tanulóinkat, figyelmüket jobban felkelteni. A nyíregyházi LEGO gyár egy hatalmas doboz LEGO elemekkel ajándékozta meg iskolánkat, melyhez még vásároltunk készleteket, s összeállítottuk saját LEGO-programunkat, melynek fő eleme a LEGO-matek, de szövegértés és drámajáték oktatáshoz is használjuk. A program hatékonyan fejleszti a tanulók matematikai problémamegoldó kompetenciáját, de szókincsét, olvasási készségét és beszédkészségét is. A LEGO kockák segítségével igyekszünk tanulóinkat játékosan bevezetni a matematika varázslatos, de nem könnyű világába.

Hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének rendszere – IPR program alkalmazása

Valamennyi pedagógusnak feladata a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősét biztosító integráció támogatása. Az iskolában már 2003-tól működik az Integrációs Pedagógiai Rendszer. Az iskola és a helyi óvoda nevelőtestületének együttműködése alapján a következő munkacsoportokat (teameket) hoztuk létre:

 • Óvoda- iskola átmenetet támogató munkacsoport
 • Pályaorientációs (Iskola – középiskola átmenetet támogató) munkacsoport
 • Intézményi környezeti munkacsoport (IKCS)
 • Módszertani adaptációt segítő munkacsoport
 • IPR menedzsment

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés célja azonos: a szegény és iskolázatlan szülők gyermekei iskolai sikerességének javítása. Az integrációs felkészítés esetén ezt a fejlesztő munkát a gyermekek elkülönítése, kiemelése nélkül, heterogén összetételű osztályban és csoportban kell megvalósítani.

 

Családbarát – iskola program

A gyermekek hatékony oktatása és nevelése csak a szülőkkel együttműködve valósítható meg. A pedagógusnak szüksége van azokra az információkra, amit a szülőktől kaphat, a szülőknek is szükségük van arra, hogy folyamatában lássák az iskola működését. A szülőket és a gyermekeket természetes módon, közös programokba bevonva taníthatjuk meg arra, hogyan dolgozzanak egymást segítve a siker érdekében.

A Családbarát – iskola – együttműködést támogató programjai:

 1. Szülői értekezletek
 2. Szülői fórumok –
  1. pályaorientáció
  2. a gyermeknevelés kérdései
  3. iskolai kudarc és okai
 3. Adventi játszóház
 4. Mindenki karácsonya – meseszínház
 5. Farsang
 6. Nyílt tanítási nap
 7. Anyák napja

 

 

„Nyitnikék” program

Az óvoda – iskola együttműködés eredményeként célunk az átmenet megkönnyítése, jól működő kapcsolat kialakítása a két intézménytípus között. A képességfejlesztő foglalkoztatási formák bemutatása a tanítók számára, az óvónők látogatása az első osztályokban. Szorosabb szakmai együttműködés az óvónők és a tanítók között, közös továbbképzések, tréningek számukra.

Cél: a közös szakmai párbeszéd, a bemutató foglalkozások, tapasztalatcserék, közös képzések járuljanak hozzá, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeit növeljük, hogy megállják a helyüket az iskolában.

Az iskola és az óvoda szomszédos intézmény, ennek köszönhetően kapcsolatunk még az átlagosnál is jobb. Közös programjaink (Petőfi-napok, mikulás, karácsonyi előadás, gyermeknapi előadás, rajzpályázat, hospitálások ) lehetőséget adnak a kölcsönös megismeréshez.

A „Nyitnikék” program részei:

 • Petőfi-napok óvodás-kisiskolás programjainak szervezése
 • Első osztályosok nyomonkövetése: kapcsolattartás az elsősök óvónénijével, félévi eredmények kiértékelése az óvónőkkel együtt
 • Közös Mikulás – várás
 • Karácsonyi meglepetés iskolásoktól az óvodásoknak (karácsonyi műsor)
 • Hospitálások:
  • a leendő 1.osztályos tanító és az intézményvezető látogatása az óvodai foglalkozásokon
  • óvodavezető és volt óvónéni óralátogatása az 1. osztályban
 • Nagycsoportosok látogatása az iskolában a leendő tanító néninél
 • Mese délelőtt a leendő elsősöknek az iskola könyvtárában

 

„Egymásra hangolva” program

A program kiemelt célja, hogy iskolánkban kiépüljön a nevelést-oktatást támogató partnerségi hálózat.

A partnerség és hálózatosodás az iskola, valamint a szülők, az önkormányzat, a civil és szakmai szervezetek, más települések iskolái közötti együttműködések, közösségek kialakulását, fenntartását segíti. Célja a lehető legszélesebb társadalmi bázis elérése, a támogató környezet megteremtése. Az együttműködési kapcsolatrendszerek fejlesztése érdekében az iskola vezetése arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy a diákok, a szülők és egyéb partnerek (pl.: más iskolák, önkormányzat, civil és szakmai szervezetek) bevonásával szervezzék a közösségi programokat. A „Köznevelés az iskolában” című projektben való részvétel ezt a célt is szolgálja.

Az „Egymásra hangolva” program együttműködést támogató programjai:

 • Egészség-hét
 • Petőfi napok
 • „Beccaria” bűnmegelőzési hetek
 • Egy iskola egy polgárőr program
 • Mindenki karácsonya eseménysorozat
 • Farsang
 • Anyák napja
 • Gyermeknap
 • játszóházak
 • őszi és tavaszi szakmai napok

 

 

A Határtalanul! program

Tanulóink összetételéből következik, hogy a szülők nem vagy csak kevésbé tudják támogatni a tanulók kirándulásait, ezért 2017-től pályázunk a Határtalanul! programra. A Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyarságról és megismerik a legszebb magyar lakta vidékeket és nevezetességeiket.

A program célja: a magyarországi és külhoni fiatalok közötti személyes kapcsolatok kialakulásának elősegítése, közösségfejlesztés.

 

Jövőkép

Azt gondolom, hogy a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola 10 év múlva is működni fog. Az eddigi elvándorlások után elindult az üres lakások felvásárlása a roma fiatalok körében, s ez azt jelenti, hogy lesz utánpótlás az iskolában.

Ezeknek a gyerekeknek már a szüleit is mi neveltük, s azt látom, hogy gondoskodóbbak, jobban oda figyelnek gyermekeikre, mint az idősebb korosztály. Bízom abban, hogy egyre többen végzik majd el a középiskolát, bár ehhez a középiskolák lemorzsolódáshoz való viszonyán is változtatni kellene! Az iskolai végzettség növekedésével változik a szülők gondolkodása is és bízom abban, hogy 10 év múlva már ezekben a családokban is érték lesz a tudás. Tantestületünk több, mint fele helyi lakos, ami segít abban, hogy jobban rálássunk és megértsük a családok problémáit, jobban ismerjük a gyerekeket, hamarabb elérjük a szülőket. Módszertani gazdagságunkat is folyamatosan fejlesztjük, hogy a tanórák színesebbek legyenek, élmény legyen a tanulás. A nem magas osztálylétszámok lehetővé teszik az adaptív oktatás lehetőségét. Ha változik a NAT és a lexikális tudást felváltja a tevékenytetve tanulás, a gyerekek egyre motiváltabbak lesznek és egyre eredményesebbek. 10 év múlva visszaállhat az az eredmény, amely 10 évvel ezelőtt még jellemezte az iskolát.

Taktakenéz, 2019. február 20.

Molnár Tiborné

igazgató