#MIFÁNK

A Szerencsi Tankerülettől minden nevelőtestület kapott egy facsemetét, hogy ültesse el.

Mi ezt éppen az Összetartozás napján, és a Pedagógusnap előtti utolsó munkanapon tettük meg.

 

Ő lesz a #Mifánk, mely 2 dolgot fog szimbolizálni:

 • a nevelőtestület összetartozását, együttműködését
 • a pedagógusi gondoskodást, ahogy azt a gyermekekkel tesszük - legyen jó táptalaj, locsoljuk, biztonságba helyezzük, hogy növekedjen és árnyékával egyszer meghálálja a gondoskodást!

 

Pedagógusnap alkalmával lehetőségünk van végég gondolni napjainkat, munkánkat, a gyerekekhez való viszonyunkat! Önértékelésünkhöz nagy segítség az alábbi vers:

 

TALI GITTA: AKIRE SOKAT GONDOLOK…

 

Aki írni s olvasni megtanított,

aki ha hibáztam, kijavított,

arra ma is szívesen gondolok.

 

Aki ha botlottam, kezet nyújtott,

s aki a bajból is kihúzott,

arra oly sokszor visszagondolok.

 

Aki ha féltem, mindig nyugtatott,

aki ha duzzogtam, féltőn csitított,

arra mindig melegen gondolok.

 

Aki tudással vértezett,

aki még szürkén is észrevett,

arra jó szívvel gondolok.

 

Akire emberként felnézhettem,

és aki mindig példa volt nekem,

arra ma büszkén gondolok.

 

Aki helytállni megtanított,

aki ha csüggedtem, hittel biztatott,

arra naponta sokszor gondolok.

 

Aki az órán nem csak oktatott,

s aki belőlem embert faragott,

arra végtelen hálával gondolok.

 

ÚJABB MÓDSZEREKKEL GAZDAGODOTT A NEVELŐTESTÜLET

Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” című projekt keretében a Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusai az alábbi, a Miskolci Egyetem által szervezett pedagógus-továbbképzéseken vettek részt:

 

Projekt alapú ismeretátadás LEGO robotokkal

A LEGO WeDo 2.0 alsó tagozatos tanulóknak szánt, projektalapú tanítási eszköz, amely a természettudományos kompetenciák és a 21. századi kompetenciák, illetve a programozási képesség fejlesztését segíti.  A készlet alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanítók projektfeladatokon keresztül, játékos formában ismertessék meg a tanulókkal az algoritmikus gondolkodás lényegét és komplex  feladatokkal fejlesszék tudásukat. Az elkészített eszközök nagy motiváló erővel bírnak az alsós tanulók figyelmének fenntartásában is.

A LEGO Mindstorms EV3 eszközkészletet tanórán, szakköri vagy tehetséggondozó foglalkozáson egyaránt alkalmazhatjuk, de már algoritmikus gondolkodást igényel, ezért a felsős tanulóknak ajánlott. A LEGO-val végzett gyakorlatok alkalmasak a problémamegoldás, az algoritmikus gondolkodás, a kreativitás, az együttműködés, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésére.

Iskolánk 8 pedagógusa vett részt a képzésen, és elsajátította a robotika oktatás alapjait.

 

Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás

A Komplex Instrukciós Program (KIP) egy olyan speciális módszer, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony együttnevelését tűzte ki célul. A program tulajdonképpen egy speciális kooperatív technikát foglal magában, ahol a gyerekek csoportokban dolgoznak, s mindenki képességének megfelelő feladatot kap. Így a program képes arra, hogy sikerélményeken keresztül javítsa a tanulók  tanuláshoz való viszonyát. A programba való belépés feltétele, hogy az iskola tanárai részt vegyenek egy 30 vagy 60 órás képzésben, és az elsajátított módszert a tanórák 10-20%-ban alkalmazzák.

Iskolánk valamennyi pedagógusa elvégezte a 30 órás képzést és vállalta hogy a továbbképzéseken szerzett módszertani tudást pedagógiai munkájuk során alkalmazni fogja.

 

„EszmeCsere” a tanulói lemorzsolódás megelőzése érdekében

Az Oktatási Hivatal az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” elnevezésű kiemelt európai uniós projekt záró konferenciáján iskolánk azon pedagógusai vettek részt, akik a programban dolgoztak.

 

A Projekt a 2017–2021 közötti időszakban az alábbiak megvalósítását tűzte ki célul:

 • A végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, csökkentése, újratermelődésének megakadályozása, a köznevelés hátránykompenzációs és esélyteremtő képességének növelése.
 • A területi és helyi szintű pedagógiai szakmai-szolgáltató és módszertani támogató rendszer fejlesztése.
 • A 457 bevont feladatellátási hely (óvodák, általános- és középfokú oktatási-nevelési intézmények) komplex területi rendszerszintű fejlesztése, központi támogató koordinációval egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül.
 • A bevont feladatellátási helyek partneri együttműködéseinek, hálózati működésének támogatása.
 • A bevont feladatellátási helyeken dolgozó pedagógusok munkájának támogatása.
 • A bevont feladatellátási helyeken a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók közvetett és közvetlen, célzott támogatása.

 

A záró konferencia célja a Projekt által nyújtott szakmai támogatások összegzése, valamint a megvalósítás során szerzett tapasztalatok, eredmények megosztása volt.

 

Mi magunk is visszatekintettünk a 2017-2021 közötti időszakra, s az 1 éve elkészített IKCST elnevezésű cselekvési tervünkben meghatározott célokat a PDCA ciklus alapján értékeltük. Az 1 éve megfogalmazott legnagyobb kihívás továbbra is érvényes.

 Legnagyobb kihívás: A település egyetlen általános iskolájának tanulói összetétele leképezi a település társadalmi összetételét, melyre jelenleg magas halmozottan hátrányos helyzet és az alacsony társadalmi státuszú családok gyermekei átlagosan nagyobb nehézségekkel kezdik az általános iskolát.

A Projekt kapcsán kialakult programok közül a következő tevékenységeket fogjuk fenntartani:

 • az ILMT intézményfejlesztést koordináló intézményi mikrocsoport
 • az Intézményi Tématerületi Fejlesztő Mikrocsoport
 • családi napok
 • nevelőtestületi napok
 • szakmai napok
 • toleranciára nevelő programok
 • pályaorientációs program
 • „Legyen öröm a tanulás.” motivációt fejlesztő komplex program
 • #sulim alkotópályázat adaptációja
 • #kalandrafel adaptációja
 • mérés-értékelési rendszer működtetése

 

A tanulói lemorzsolódás megelőzése iskolánk egyik fő feladata, így a pályázatban tanultakat a további években is szeretnénk kamatoztatni.  A korai jelzőrendszer lényegi eleme a prevenciós megközelítés, tehát az a szemlélet, hogy minél korábban felfigyeljünk azokra  a jelekre, amelyek a lemorzsolódásra hajlamos tanulókat beazonosítják és így időben tudjunk segítséget nyújtani számukra.

TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK

Az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központja szervezésében

A Tavaszi Pedagógiai Napok az éven digitális formában valósultak meg. 3 napon – május 13., 18-19. -  keresztül zajlottak a szakmai előadások, melyek között szinte minden érdeklődő találhatott számára érdekes előadást.

Az első napon a PLENÁRIS PROGRAM zajlott. Az Oktatási Hivatal és EMMI előadásait hallgatta meg iskolánk vezetője, hogy tovább tudja adni az ott hallottakat a nevelőtestületnek. A következő témákban voltak számunkra hasznos ismeretek:

 • A tanulást támogató tartalom és tankönyvfejlesztés eredményei, a digitális taneszközök fejlesztésének és alkalmazásának lehetőségei.
 • Multimédiás tananyagtartalmak bemutatása
 • A Nemzeti Köznevelési Portál részletes használatának megismerése

 

A 2. napon szakmai előadások és a vezető szaktanácsadók bemutatkozása történt.  A szakmai előadások a következő területeket ölelték fel és elsősorban az intézményvezetőknek nyújtottak segítséget:

 • A Pedagógiai Program tartalmi elemei, különös tekintettel a tantárgyi értékelésre
 • A tantárgyi értékelés újszerű lehetőségei
 • A FIT elemző szoftver lehetőségei, használata
 • Hogyan értünk el kimutatható eredményt, fejlődést az OKM eredmények tekintetében?
 • Az ENABLE Anti-bullying Program bemutatása és hazai lehetőségei

Az ENABLE Anti-bullying Program bemutatása iskolánk érdeklődését is felkeltette. Az iskolai előítéletesség, zaklatás és erőszak ellen a leghatásosabbak azok az iskolai programok, amelyekben  nem a büntetésnek, hanem a békéltetésnek van központi szerepe. Bár ez a program inkább a középiskolásokat célozza meg, hasonló program iskolánk felső tagozatán is célszerű lenne!

A nap második felében bemutatkoztak az alábbi  vezető szaktanácsadók:

 • Óvodapedagógusi
 • Tanító és gyógypedagógiai
 • Humán
 • Reál
 • Intézményfejlesztés, pedagógiai értékelés
 • Intézmény támogató

A 3. napon a bázisintézmények jógyakorlatainak bemutatására és szakmai előadásokra jelentkezhettek az érdeklődő pedagógusok. Iskolánkból a következő témákra regisztráltunk:

Szövegfeldolgozási lehetőségek módszertanának bővítése az alsó tagozaton
Mivel tanulóinknál nagy problémát okoz a szövegértés, szövegalkotás, OKM eredményeink javítása érdekében jelentkeztünk az előadásra.  Nagyon alaposan és áttekinthetően vázolta fel az előadó a szövegfeldolgozást segítő feladattípusokat. Jó példákat láthattunk a figyelem megosztás, hallás utáni szövegértés fejlesztésére, a szövegértési gyakorlatokra.

Környezeti nevelés -  „Egy ökosuli mindennapjai” online program a putnoki Gomba Levente Gimnázium fenntarthatósági neveléshez kapcsolódó közösségi munkáját mutatta be. Mivel iskolánk is ökoiskola, így szívesen hallunk és szorgalmasan gyűjtjük a jó ötleteket, ezért jelentkezett az Öko-munkacsoport vezetője erre a képzésre. Sok olyan programot mutattak be, melyek nálunk is működnek, így arról győződtünk meg, hogy jól csináljuk!

Quizziz lesson - Másodikos gyerekek magyar nyelvtan óráján  ismerkedhettünk meg a program lényegével. A Quizizz egy egyszerűen kezelhető program, melynek használatával akár a tanulók is tudnak kvízeket készíteni. Előnye, hogy egy-egy kvíz lejátszásakor a tanulók akár eltérő sorrendben is láthatják a kérdéseket, a kivetítőn pedig nyomon követhető az előrehaladásuk. Egy-egy játék végén a program azonnali összegzést készít, amely automatikusan megjelenik. Nagyon jó program, viszont a használata előfizetéshez kötött.

A természettudomány műveltségi terület és az OKM mérések kapcsolata

Az Oktatási Hivatal az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projekt keretein belül szakmai műhelymunkát szervezett.

A szakmai előadás címe: A természettudomány műveltségi terület az Országos kompetenciamérésben.

A rendezvény online valósult meg és  célja elsősorban az volt, hogy a pedagógusok és az intézményvezetők megismerjék az EFOP 3.2.15. projektben kialakított természettudomány mérési terület fejlesztésének eredményeit. Az előadók bemutatták a mérés online mérési felületét, a mérés összeállításának alapelveit és a jellegzetes feladattípusokat.

Tanulóink is részt vettek a természettudományos mérés pilot programjában, így mi is tudatosan készülünk a bevezetésére. Az iskola természettudományi tárgyakat tanító pedagógusai valamennyien jelentkeztek az előadásra, mivel várhatóan hamarosan bevezetésre kerül ez az újabb kompetenciamérés.

Azt is megtudhattuk az előadásból, hogy a médiatudatosság mérésére is készültek feladatsorok és kevert műveltségi feladatokat is teszteltek a pályázat során. Az OKM méréseket szeretnék minél előbb digitálisan lebonyolítani, mert így elérhetővé válna az adaptív tesztelés, ami motiválhatná a tanulókat.

 

Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napok 2021

A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 2015 óta biztosít továbbképzési lehetőséget a magyarországi nemzetiségi nevelés-oktatást folytató intézmények pedagógusai számára. A Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ szaktanácsadóinak támogatása a nemzetiségi tantárgygondozáson kívül egyéb, ún. tematikus pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatosan is igényelhető. 2020-ban és 2021-ben a járványhelyzetből adódóan a  továbbképzéseket, szakmai programokat online valósították  meg, melyekre iskolánk pedagógusai is jelentkeztek.

 

TOVÁBBKÉPZÉS

Gyakran használt szoftverek - felhasználói ismeretek

A továbbképzés tartalma:

 • Feladatok segítségével bemutatásra kerültek különböző alkalmazások, melyek az oktatás során széles körben felhasználhatók (kahoot, redmenta, quizlet, learningapps).
 • A megismertek alapján a résztvevők saját tantárgyukhoz kapcsolódó feladatokat készítettek, ezeket egymással kipróbálták.

 

NEMZETISÉGI BÁZISINTÉZMÉNYEK PROGRAMJAI

A bázisintézmények számos hasznos, a gyakorlatban is jól hasznosítható szakmai módszertani programmal segítik a nemzetiségi pedagógusok munkáját. A Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napok alkalmával számos program közül válogathattunk.

 

Az átmenetek pedagógiája - Kihívások és válaszok: Átmenet az alsó tagozatból a felső tagozatba, az általános iskolából a középiskolába

Az előadás és szakmai konzultáció során bemutatásra került egy iskola átmenetekre vonatkozó koncepciója: az egyes nevelési-oktatási szakaszokban alkalmazott módszerek, az intézményen belüli együttműködés formái, valamint külső partnerek bevonásának lehetőségei a zökkenőmentes átmenet érdekében. Iskolánkban is működik Átmeneteket támogató munkacsoport, melyből 2 pedagógus is részt vett az online programon.

 

Digitális munkarend megvalósítása – Szükség hozta új utak az oktatásban

Hogyan kezdtünk a digitális munkarend megszervezéséhez, milyen rendszeres gondoskodást igényel a tantestület és az iskolavezetés részéről annak hatékony fenntartása a diákok motiválása, lehető legjobb fejlődése, lelki egészségének megtartása érdekében? Hogyan kamatoztathatjuk a digitális munkarendben megszerzett tudásunkat, jártasságunkat, kialakított tanítási stratégiánkat a hagyományos, jelenléti oktatás keretein belül? Ezekre a kérdésekre kereste a választ az előadás. Sok olyan ötletet hallottunk, melyet mi is így csinálunk, így megerősítést kaptunk munkánkhoz, de újabb jó gyakorlatot is hallottunk, melyet be tudunk építeni a továbbiakban.

Gazdagon rakott pedagógustál kreativitással fűszerezve

Az előadás különlegessége volt, hogy a módszertanok fogyasztható ételekként lettek megszemélyesítve.  Az előadó a humort és az emberi kapcsolatokat ötvözve invitálta az érdeklődő pedagógusokat egy virtuális módszertani svédasztalhoz, ahol előételként a motivációt, főételként a különféle IKT-eszközöket, desszertként pedig a tantárgyközi projektpedagógia és gamifikáció, más néven játékosítás kelléktárát kínálta. A játékok és játékelemek alkalmazása már az oktatásban is elvárt, hiszen rendkívül nagy kihívást jelent a tanároknak, hogy lépést tudjanak tartani a legújabb trendekkel, és fenn tudják tartani a tanulók  figyelmét az órákon. A játék nem csak örömöt ad, hanem sikerélményekhez is juttatja a gyerekeket, ami nagy motiváló erővel bír, használjuk bátran az oktatásban!

Az eredményes iskola képletét is megtudhattuk, mely könnyen megjegyezhető: 6K!

 1. Kommunikáció
 2. Keretek (közösen kialakított szabályok)
 3. Kavalkád
 4. Kezdeményezés
 5. Kreativitás
 6. Kritikai gondolkodás

 

Inklúzió és multikulturalizmus kapcsolata. Egy iskola inkluzív jógyakorlatai

Az iskola általánosan értelmezett funkciója lényegesen megváltozik a 21. században, hiszen nem a tudás egyedüli forrásaként kell megjelennie, hanem a gyermekek szükségleteit figyelembe véve kell a tanulási környezetet kialakítani.  A hangsúly az iskolában ne a nagy mennyiségű információ közvetítésén, hanem a sokféle információforrás használatán, az információk értelmezésén, és annak  egyéni felhasználásán legyen. A tanárnak arra kell felkészteni tanítványait, hogy próbáljanak saját megoldást keresni, majd osszák meg azt egymással. A mai alkalommal négy területen is láthattunk jó példákat az inklúzió és multikulturalizmus kapcsolatára:

 • Művészetek építőkövei komplex művészeti tantárgy keretében
 • Kéttanáros óramodell bemutatásával
 • Egy komplex művészeti tantárgy ötvözése a beás népismerettel
 • Magyar irodalom enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára készített több szintű diagnosztizáló feladatlap-rendszer alkalmazása beás nyelvi integrációval

 

Rendszerszerű oktatásfejlesztés – Együttműködve tanulni, tanítani

A résztvevők egy újszerű pedagógiai módszer keretén belül ismerkedhettek meg

 • a tantárgyköziségre épülő tanórák alkalmazásáról és hasznosságáról
 • a játékos tanítás és tanulás kooperatív munkamódszerekkel való megjelenéséről
 • „Nyitott ajtónál” való tanítással, mely a tanulók felelősségvállalásának erősítését eredményezi
 • a kulturált, szabad véleménynyilvánításról és a tanulói visszacsatolás fontosságáról

 

Iskolánk pedagógusainak módszertára ismét gazdagodott a Tavaszi Nemzetiségi Pedagógiai Napokon való részvétellel.

A PÁLYAORIENTÁCIÓT TÁMOGATÓ MÉRŐESZKÖZ (POM) HASZNÁLATA, INTÉZMÉNYI ADAPTÁCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGE

A képzés „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése”  EFOP-3.2.13-17-2017-00002 pályázat részeként valósult meg.

Az online képzés keretében az iskolánk felsős osztályfőnökei megismerkedtek a Pályaorientációt Támogató Mérőeszköz (POM) használatával, intézményi adaptációjának lehetőségével. Képet kaptak arról, hogy melyek voltak a projekt fő céljai:

 • a köznevelési intézmények pályaorientációs munkájának támogatása
 • az iskolai pályaorientáció lehetőségeinek, módszereinek bővítése
 • egy pályaorientációt támogató, online mérőeszköz (POM) létrehozása, amely segíti a 7-8. és a 10-12. évfolyamos tanulók pályaválasztási folyamatát

Emellett a POM fontos szerepet játszik az MTMI-területek (matematika, természettudományok, műszaki ismeretek és informatika) iránti érdeklődés felkeltésében is.

Megtudtuk, hogy jelenleg az eszköz pilot verziója működik. A POM tulajdonképpen egy online elérhető mérőeszköz, mely a tanulókat aktivitásra ösztönzi, gondolkodási és beszélgetési témákat ajánl, illetve visszajelzést ad a tanuló számára a saját érdeklődéséről, kompetenciáiról, a pályaépítésben fontos személyes tulajdonságairól. Ajánlásokat fogalmaz meg a tanulók válaszai alapján az illeszkedő pályákról, tanulási utakról, emellett útmutatást nyújt egy-egy foglalkozási, képzési irány választásához és segítséget nyújt az önfejlesztéshez. Az előrejelzések és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a POM jól beilleszthető az iskolák pályaorientációs programjába, mely iskolánkban is prioritást élvez.

A továbbképzés nagyon hasznos volt számunkra, mert amellett, hogy megismerkedtünk a POM alkalmazás felépítésével, használatával, alkalmazási lehetőségeivel, még megismerkedtünk az eredmények kiértékelésének módjaival, azok felhasználásával a pályaválasztás elősegítéséhez. Az alkalmazást jól tudjuk majd használni pályaorientációs munkánkban, mivel a program  segítséget nyújt a személyiség, érdeklődés, és a pálya kapcsolatának feltérképezéséhez is. Ezek után komplex profilt készít, mely többféle szinten ajánl lehetséges pályákat a tanulók számára.

 

 

CSODASZARVASPROGRAM A MINDENNAPOKBAN

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjében az éven is részt vesz iskolánk a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban. 

A program célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához. Ehhez a képzés címében is szereplő informális és nemformális tanulási alkalmakhoz kötődő módszerek megalapozása, elsajátítása témákat kellet feldolgozni a képzés során.

KÉPZÉSEK

A program megvalósításához szükséges továbbképzést  iskolánkból újabb 5 pedagógus végezte el, így már 9 pedagógusnak van meg a képesítése a táborok vezetéséhez és lebonyolításához.

A képzés 10 órás e-learning továbbképzés volt, melynek célja, hogy a pedagógusok legyenek felkészültek a napközis- és bentlakásos tematikus közösségi alkalmak eredményes szakmai-módszertani megvalósítására. A képzés teljesítésének egyik feltételeként az 5 modulzáró kérdéssor 100%-os teljesítését és a záróvizsga legalább 90%-os elvégzését írták elő, melyet minden pedagógus teljesített iskolánkból.  

 

MŰHELYMUNKA

A szakmai műhelymunka-sorozat célja, hogy fenntartók és intézményvezetők együtt gondolkodjanak az informális és nemformális módszertanok szervezeti kultúrában való helyéről, szerepéről, lehetőségeiről. Középpontban az alprojekt - Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program - tartalmi fejlesztései és irányai állnak, amelyek a nemformális tanulási utak kiépítéséhez mintául szolgálhatnak.

A műhelymunkán az intézményvezető és a 2 napközis tábor vezetője vettek részt, akik bemutatták az iskola jó gyakorlatait és ötleteket merítettek a mások által elmondott jó gyakorlatokból.

 

NAPKÖZIS TÁBOROK AZ ISKOLÁBAN

A tanév zárása után 2 napközis táborra nyílik lehetőség az iskolában a következő témákban:

EGÉSZSÉGMANÓK, AVAGY JÁTÉKOS EGÉSZSÉGNEVELÉS

1-2. osztály

 

NEM ÚGY VAN MOST, MINT VOLT RÉGEN - AVAGY NÉPVISELETEINK VILÁGA

3-4. osztály

INNOVATÍV OKTATÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK KIALAKÍTÁSA

A pedagógusok digitális kompetenciája

Iskolánk vezetősége A pedagógusok digitális kompetenciájának mérése - önértékelés, tanfelügyelet, minősítés című online tájékoztatón vett részt az Oktatási Hivatal az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési – értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projekt keretein belül. 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlás publikálása óta a köznevelést meghatározó alapdokumentumok, tantervek központi fogalma a kompetencia lett. Ezen kulcskompetenciák közé tartozik a digitális kompetencia is. A digitális kompetencia ma már nélkülözhetetlen a tanuláshoz, a tanításhoz az iskolai oktatásban.  Éppen ezért fontos tudni azt, hogy hogyan fejleszthető. Ehhez nyújtott segítséget az online előadás és az azt követő szekciók.

Az iskola, mint intézmény a társadalmi és technológiai fejlődés következtében folyamatosan kihívásokkal szembesül. Az iskola igazgatója kulcsszereplő a digitális pedagógia tekintetében is. Tanulmányokból kiderül, hogy azokban az iskolákban sikeresebb a digitális technológia alkalmazása, amelyekben az iskola vezetése felkészült, elkötelezett e tekintetben, és maga is digitálisan képzett. Ez a nevelőtestület attitűdjének alakulását nagyban befolyásolja. Ilyen esetben a pedagógusok szívesebben fogadják a korszerű pedagógiai módszerek beépítését a mindennapi munkába és a folyamatos továbbképzéseket.

Az első szekció az intézményvezetőknek nyújtott segítséget az intézményi dokumentumokban, az iskola elvárásrendszerében hogyan jelenjenek meg a pedagógusok digitális kompetenciájának mérési eszközei, hogyan segíthetjük, hogy a tanórákban az IKT eszközök minél nagyobb szerephez jussanak.  

A második szekció a pedagógusok digitális kompetenciái fejlesztésének lehetőségeit tárta fel egy  ötletbörzén keresztül.

Iskolánk nevelőtestülete innovatívan áll a kihívások elé, mindnyájan tisztában vannak azzal, hogy a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, a tanulás és a tanítás pedagógiai módszertanának megújítása elengedhetetlen 21. századi feladat.

KERESD A TEHETSÉGET!

Online szakmai konferencia a tehetségazonosításról

Bár iskolánk tanulói 95%-ban halmozottan hátrányos helyzetűek, tehetségek közöttük is vannak. Hogy felismerjük őket, ismernünk kell a tehetségazonosítás fontos lépéseit és a szükséges eszközöket. Tehetség-koordinátorunk igyekszik lépést tartani a tehetségazonosítás fejlődésével. Az online 2 napos konferencia sok új dolgot mutatott be, melyet mi is beépítünk majd a tehetséggondozó folyamatainkba.

KONFERENCIA

Az első napon „A tehetségazonosítás szerepe az iskolai tehetséggondozásban” címmel hangzott el egy előadás. Az előadó beszélt a tehetségazonosítás nehézségeiről, a csoportos – online tehetségszűrési rendszerekről, illetve az egyéni helyzetben alkalmazható papír-ceruza tesztek fejlesztéséről is. Ezt követően az „Online mérési rendszer fejlesztésének céljai, a használt mérőeszközök és a rendszer eddigi működésének tapasztalatai” címmel fejlesztő szakemberek mutatták be prezentációjukat. A szakemberek rámutattak arra, hogy a tehetség mennyire sokrétű és arra is, hogy a tehetségazonosításnak melyek a jelenlegi kihívásai. Majd az NTK online mérési rendszeréről kaptunk részletes képet. Az online konferencia második napja a „Tehetségazonosító eszközök az iskolai gyakorlatban” témakörrel foglalkozott. Először az egyéni helyzetben tehetségazonosításra alkalmazható tesztek fejlesztésével kapcsolatosan hangzott el két előadás. A szakemberek felhívták a figyelmet a meglévő tesztek problémáira (pl.: elévült sztenderdek), illetve a tesztfejlesztés fontosságára. Ezt követően egy pszichológus tartott prezentációt „Tehetségazonosító eszközök az iskolai gyakorlatban” címmel, melyben a Woodcock-Johnson IV. – kognitív képesség teszt felépítését, alkalmazást mutatta be az online térben jelenlévőknek.

MŰHELYMUNKA

A konferencia első napjának zárásaként egy kerekasztal beszélgetés virtuális részesei lehettünk, melyben a meghívott MTM iskolák képviselői a tehetségazonosítás kérdéskörében folytattak egymással szakmai beszélgetést. A második nap zárásaként az MTM iskolák képviselői osztották meg a résztvevőkkel a saját tapasztalataikat.

Tehetség-koordinátorunk az év végi szakmai konzultáción fog beszámolni a nevelőtestületnek a hasznosítható jó gyakorlatokról.

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola
Minden jog fenntartva
Copyright